Bio-Biloba 150 tabletter, Pharma Nord

499 kr
  • Naturlegemiddel ved langvarig symptomer som hukommelses og konsentrasjonsbesvær, samt tretthet, svimmelhet over tid, øresus og hodepine hos eldre mennesker, hvor annen sykdom er utelukket av legen.
  • Naturlegemiddel til bruk ved tendens til kalde hender og føtter og gangutløste smerter i beina som følge av dårlig blodforsyning.

Bør ikke brukes i ukene opp til en planlagt operasjon. Kan muligvis forsterke virkningen av blodfortynnende medisin. Personer som får spontan blødning under behandling med Ginkgo biloba, bør avbryte behandlingen og kontakte lege. Personer som tar medisin mot anfall, feks. epilepsi, bør ikke anvende Ginkgo biloba uten legens anvisning. Kan muligens nedsette medisinens virkning eller øke hjernens sårbarhet mot anfall.
Bivirkninger: blødninger er sett i enkelte tilfeller etter langtidsbehandling med Ginkgo biloba. I sjeldne tilfeller er rapportert kvalme, lett mage/tarmbesvær, hodepine og allergiske hudreaksjoner.

Les pakningsvedlegget nøye

Bivirkninger
Bio-Biloba kan som all annen medisin gi bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Sjeldne forekommende bivirkninger, er øket blødningstendens etter lang bruk, hodepine, kvalme og plager fra mage/tarm. Meget sjeldne bivirkninger er svimmelhet, hudutslett og kløe.

Graviditet og amming
Ta kun Bio-Biloba i samråd med lege.

Bruk av en annen medisin

Snakk med din lege før behandling med Bio-Biloba hvis du tar:
  • Medisin mot epilepsi
  • Blodfortynnende medisin (f.eks. Warfarin, phenprocoumon)
  • Medisin mot smerter eller gikt (f.eks. Acetylsalicylsyre, diclofenac, etodolac, ibuprofen)
  • Visse legemidler mot hjertesykdom, som calciumantagonister (nifedipin)
  • Visse legemidler mot for mye magesyre (omeprazol)
  • Medisin mot sukkersyke (tolbutamid)
  • Visse legemidler mot infeksjoner (sulfonamider)

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor ginkgoblad eller overfor et eller flere andre hjelpestoffer. Preparater med ginkgoblad, bør avsluttes senest 2 uker før planlagt operasjon.


Overdosering

Kontakt lege, legevakt eller apotek, hvis du har tatt flere tabletter enn det som står her, eller at du føler deg utilpass. Det er ikke sett tilfeller av overdosering med Bio-Biloba.

Dosering

Voksne: 1-2 tabletter daglig.
Anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år.
Kontakt lege dersom symptomene vedvarer eller det oppstår bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Hjelpestoffer:
Magnesiumstearat
Talkum
Hypromellose
Titandioksid (E171)
Silika, kolloidal, vannfri

Dette er et tradisjonelt plantebasert legemiddel med et bruksområde utelukkende basert på erfaringer fra lang brukstradisjon.

Oppbevaring:
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved maks 25oC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Les pakningsvedlegget før bruk.

MT nr.: 09-6834